BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Przyjmowanie i załatwianie spraw » Rozliczenia i płatności

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez Dział Produkcji i Dystrybucji Wody oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków są wskazania wodomierza oraz obowiązująca taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Faktura może być wystawiona:

  • na miejscu u klienta zaraz po dokonaniu odczytu,
  • w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta po podaniu odczytu wodomierza przez Odbiorcę osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Płatności mogą być dokonywane w formie:

  • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek,
  • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja według stawek poszczególnych placówek
  • przelewem na podstawie polecenia zapłaty zgłoszonego w banku prowadzącym ROR klienta.

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację – wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku ( wymagana jest forma pisemna ) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez Spółkę na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania według regulaminu. Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenie nieregulowania należności wdrażamy zgodnie z umową procedurę odcięcia dostawy wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację tą przekazujemy jednocześnie do Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Utworzono: 2011-08-24, przez Łukasz Łukaszyk
Przygotował(a): Beata Barszcz