BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy, skargi i wnioski przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej lub drogą mailową. Jeśli to możliwe są rozpatrywane natychmiast. Jeśli sprawa jest bardziej złożona i wymaga konsultacji, klient jest proszony o złożenie pisma, w którym opisuje zaistniałą sytuację. Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji, uzgodnień, bądź analiz odpowiedź zostaje przesłana do klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpływu pisma lub skargi.

W Spółce funkcjonuje Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta mieszczący się w siedzibie Spółki przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu. Pracownicy Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta:

  • zawierają umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniem ścieków,
  • przyjmują odczyty wodomierzy oraz zgłoszenia o ich awarii,
  • wystawiają faktury,
  • przyjmują skargi i wnioski, - wydają także wszelkie niezbędne formularze oraz wyjaśniają sposób ich wypełnienia. Formularze takie mogą zostać wysłane do klienta także droga pocztową lub w inny uzgodniony sposób.

Wnioski o określenie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można pobierać i składać w sekretariacie Spółki. Są one następnie rozpatrywane przez Biuro Techniczne. Wnioski pozostają rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wnioski dotyczące awarii sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych można zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu pogotowia awaryjnego - 994. Sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie - według kolejności zgłoszeń. Pozostałe, trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi awarie.

Utworzono: 2003-06-30
Ostatnia modyfikacja: 2011-08-24, przez Łukasz Łukaszyk
Przygotował(a): Beata Barszcz